Poradna


Čištění a kontrola kamen

Před topnou sezónou Vám doporučujeme topeniště (vč. deflektoru), kouřovod i komín vyčistit. Během topení se usazují saze a krezot na bocích topidla i v komínové rouře. Při větší vrstvě by mohlo dojít ke vznícení těchto částic a tím poškození spotřebiče či komínového tělesa. Zkontrolujte těsnost dvířek, plášť vnitřní i vnější a případné poškození skla. V případě, že naleznete viditelné závady, je nutné je neprodleně odstranit. Všechny zmíněné části jsou snadno vyměnitelné.

Výměna těsnění dveří – odstraňte staré těsnění a místo pečlivě očistěte. Použijte speciální lepidlo pro nalepení sklokeramické šňůry, kterou lehce vmáčknete do drážky. Po zaschnutí lze opět uvést do provozu.

CB systém se nečistí, případnou výměnu trysek přenechejte odborníkovi.

Čištění skla

Spotřebiče Jotul jsou dodávána se samooplachem čelního skla (sklokeramická deska). Občas je nutné sklo dvířek očistit. V případě, že dřevo k topení je vlhké nebo přívod sekundárního vzduchu v horní části topidla uzavřen, usazují se na skle saze a jiné nečistoty. Pro vyčištění používejte specielní přípravky, bez abrazních (hrubých) účinků. Na sklo nejdříve naneste tenkou vrstvu přípravku a po chvíli působení setřete měkkým hadříkem nebo papírovým kuchyňským ubrouskem. Sklo čistěte vždy v chladném stavu!

Důležitá upozornění

Vážení zákazníci, doporučujeme Vám přečíst si pozorně celý tento návod, aby kamna /ohniště/ JOTUL bezchybně a bezpečně fungovala k Vaši plné spokojenosti.
Připojení ke komínovému průduchu musí odpovídat české normě. Stavba krbu je definována stavebně technickými předpisy.

Před instalací si zajistěte revizi komínu.

 • Zákazník je dle nařízení výhradního dovozce povinen svěřit instalaci specializované kamnářské firmě nebo kvalifikovanému a zaškolenému odborníkovi.
 • Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži spotřebiče dodrženy.
 • Obsluhu topidla smí provádět pouze dospělá osoba.
 • Spotřebič musí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-3, při změně, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu, musí být topidlo okamžitě vyřazeno z provozu.
 • Při provozu je nutno zajistit přivádění spalovacího vzduchu a vzduchu k větrání místnosti, zejména při současném provozu s jiným tepelným zařízením
 • Regulační mřížky spalovacího, větracího a vytápějícího vzduchu, pokud jsou použity, umístit tak, aby nedošlo k jejich ucpání.
 • POZOR! Odsávače vzduchu, které pracují ve stejné místnosti nebo prostoru jako spotřebič, mohou způsobit problémy.
 • Při instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína.
 • Při sezónním používání a při špatných tahových nebo povětrnostních podmínkách, je nutno věnovat zvýšenou pozornost při uvádění do provozu.
 • Po delší době přerušení provozu a před opakovaným zapalováním je nutná kontrola, zda nedošlo k ucpání spalinových cest.
 • Oheň zásadně nehaste vodou.
 • Spotřebič je zakázáno jakkoliv přetěžovat.
 • Kamna a ohniště vyžadují občasnou obsluhu a dozor.
 • Na spotřebič a do vzdálenosti min 60 cm nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (80 cm před topeništěm nehořlavý materiál – dlažba, plech).
 • Pro zapálení používejte pouze doporučené podpalovače, příp. zmačkaný papír a třísky.
 • Spotřebič musí být postaven na podlaze s odpovídající nosností. Jestliže konstrukce podlahy nesplňuje toto předběžné opatření musí být uvedeny vhodné metody /např. deska rozkládající zatížení/, které popisují jak toho dosáhnout.
 • Nikdy nezapalujte v topeništi benzínem, petrolejem, ředidly a jinými podobnými hořlavými látkami. Můžete způsobit zranění sobě, či jiným a hrozí i poškození výrobku i okolí výbuchem.
 • Připojení více než jedné vložky či kamen /dle ČSN/ na stejnou soustavu odkouření je naprosto nepřípustné.
 • Jakékoliv úpravy spotřebiče jsou nepřípustné.
 • Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

Upozornění!!

Ujistěte se, že v dané místnosti kde jsou kamna /ohniště/ instalována, je zajištěn dostatečný přísun vzduchu. Nedostatečný přívod vzduchu do místnosti může vyvolat únavu, zvracení a zapříčinit otravu jedovatými zplodinami.

POZOR! Povrchová teplota pláště i sklokeramických desek přesahuje 300°C, proto dbejte zvýšené opatrnosti!

Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot:

 • A – nehořlavé – žula, pískovec, betony těžké porovité, cihly, keramické obkladačky, speciální omítkoviny,
 • – nesnadno hořlavé – heraklit, itaver,
 • C1 – těžce hořlavé – dřevo listnaté, překližka, tvrzený papír, umakart,
 • C2 – středně hořlavé – dřevotřískové desky, korkové desky, pryž, podlahoviny,
 • C3 – lehce hořlavé – dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan, PVC „lehčený“.

Nejmenší bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot se stupněm hořlavosti B, C1, C2 je min. 800 mm ve směru kolmém na oteviratelnou stěnu a 200 mm v ostatních směrech. Pro hořlavé hmoty se stupněm hořlavosti C3 a při neprokázaném stupni hořlavosti, je třeba vzdálenost zdvojnásobit.

Při instalaci na podlahu z hořlavé hmoty je nutno spotřebič umístit na izolační podložku z nehořlavého materiálu, přesahující nejméně o 300 mm ve směru sálání a 100 mm v ostatních směrech.

Jak topit

Montáž zadejte odborné firmě, která za instalaci ručí a provede napojení, případně obestavbu, bezpečně. Ihned po montáži  ověřte těsnost a pevnost spojů a bezpečné napojení na komín.

Před zapálením kamen (ohniště) otevřete naplno regulace tahu. Na dno topeniště položte větší kusy kvalitního proschlého dřeva, na ně vložte podpalovač a přes ně opět /kolmo/ polínka dřeva. Zapalte a nechte naplno rozhořet. Po vytvoření větší vrstvy žhavého popele na celém dnu topeniště a docílení optimální teploty v místnosti, nejprve uzavřete primární (spodní) přívod vzduchu a potom regulujte pouze regulací sekundárního přísunu vzduchu v horní části topeniště. Přikládejte větší polena a udržujte oheň dle Vašeho požadavku. S ohledem na rozdílné podmínky hoření i kvality dřeva nelze zcela přesně určit polohu regulačních prvků, je tedy nutné, aby se zákazník s provozem seznámil a naučil se se spotřebičem zacházet k jeho plné spokojenosti. Nutnost řádného roztopení, naakumulování celého topidla i částečně komínového tělesa a vytvoření 4 cm vrstvy žhavého popela po celém dnu topeniště!!

Povrchová úprava

Lak na povrchu kamen není barevně stálý. Kamna při prvním zapálení vydávají zápach, proto doporučujeme místnost řádně větrat než se kamna kompletně vypálí, zejména kouřovina. Není toxické. Na lakovaný povrch nikdy nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadr, poškodíte spec. nátěr (setření barvy). Lak, zvláště v namáhaných místech (kolem dvířek...) může časem zesvětlat. Smaltovaná úprava je barevně stálá a můžeme ji udržovat i navlhčeným ubrouskem.

Přetopení kamen a vložky

Přetopení může způsobit nadměrné přikládání suchého tvrdého dřeva při tahových podmínkách nad 25Pa a plně otevřené regulaci přívodu vzduchu nebo naopak topením drobnými kousky (štěpky) nekvalitního paliva. Projevuje se zčervenáním některých částí topeniště, případně malými trhlinkami vnitřních vyzdívek. V tomto případě okamžitě přestaňte přikládat a uzavřete přívody vzduchu do spal. komory. Časté přetápění poškozuje enormně výrobky a snižuje jejich životnost, může dojít k prohnutí ocelových částí i k prasknutí vnitřních komponentů nebo celého pláště.

Večer zatop, ráno přilož

při naložení do cca 1/2 - 2/3 spalovací komory většími poleny kvalitního tvrdého dřeva na vrstvu přibl. 4cm žhavého popela, uzavření přívodu vzduchu a tahových podmínek v rozmezí 10 (12) – 20 Pa by měla kamna i ohniště temperovat bez přikládání více než 6 hod. Po této době /i delší/ přiložením drobnějšího dřeva a otevřením přívodu vzduchu se opět rozhořet bez nového zapálení.

Pro maximální využití výkonu používejte pokud možno kvalitní a vysušené dřevo (buk, dub, habr, ovocné stromy…) a doporučené délky polen. Doporučená max. vlhkost dřeva je 20 – 25%. Takto vysušené dřevo získáme po naštípání a uskladnění na suchém místě po dobu min. 12 měsíců.

Kamna i ohniště jsou určena na spalování dřeva, případně typy F 100 CB a F 3 MF i na hnědé uhlí.

Nikdy nespalujte tyto materiály:

 • Dřevotřísku,
 • lakované a jinak barvené dřevo,
 • domácí odpad,
 • plasty…

Hrozí přetopení a poškození topidla.

Všeobecné rady a informace

CB – clean burn (systém dvojího spalování – čisté hoření)

Většina výrobků má systém dvojího spalování, kterým se docílí vyšší účinnosti (menší spotřeba paliva) a minimálního znečištění životního prostředí. Topidlo si nasává v zadní (spodní) části vzduch, který je přiváděn přes kaskádu trysek, příp. otvory v zadní stěně topeniště, do komory, okysličuje emisní částice a těkavé plyny, čímž dochází k jejich dokonalejšímu spálení (zplynování). K tomuto procesu dochází hlavně při optimálním (úsporném) hoření v rozmezí 2,5 – 4 kW, projevuje se modro-žlutými plaménky před tryskami (otvory). Označení CB není na plášti kamen (ohnišť) vyznačeno!

Komín

Kamna a ohniště musí být napojena na komín z cihel, komín prefabrikovaný nebo ocelový (tříplášť), který je certifikován v ČR.

Minimální plocha otvoru musí být 250 cm2 nebo průměr 150mm (vyjímka viz technický manuál). Doporučená minimální účinná tahová výška komínu je 5 m, měřeno od středu kouřovodu po horní hranu komínu. Komín musí být čistý bez netěsností. Topidla jsou konstruována na tahové podmínky v rozpětí 10 (12) – 20 Pa. Při vyšším tahu nad 25 Pa doporučuje výrobce zabudovat komínovou klapku, příp. regulátor tahu, při nižším, pod 10 (resp. 12) Pa, odtahovač kouře.

Komíny a kouřovody, na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva, je nutno vymetat min. 2x ročně (dle ČSN 73 4201/2008). Běžným provozem, zejména při používání vlhkého paliva, dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost zahoření v komíně.

V případě požáru v komíně postupujte takto:

 • v žádném případě nehaste vodou,
 • uzavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je možné, přiklopte komín,
 • kontaktujte kominickou službu k posouzení stavu komína po požáru (posouzení stavu komína, kouřovodu, zkouška těsnosti),
 • kontaktujte výrobce (prodejce) k prohlídce kamen.

Vybírání popela

Pokud topíte kvalitním dřevem, popel se vytváří minimálně. U topenišť, která jsou vybavena popelníkem, je nutné množství popele kontrolovat a pravidelně vysypávat. U topidel, která popelník nemají, se popel vybírá lopatkou, zbytek popela se nechává na dně topeniště jako přirozený izolant prodloužení životnosti spodní desky. Popel vybírejte pokud možno vychladlý, uložte do plechové nádoby a vyneste mimo objekt, aby nedošlo k zahoření.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS